PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Uddannelsesplaner
 

Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra

1. august 2007.

 Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem sekretariatet for praktikpladsforum i Region Midtjylland, Diakonhøjskolen og pædagoguddannelserne i VIA University College.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres på praktikinstitutionernes hjemmeside.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne skal revideres hvert halve år.


Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN
 

Institutionstype/
foranstaltning:

Antal børn / unge / voksne

Antal stuer / afdelinger

26 vuggestuebørn

55-60 børnehavebørn

To vuggestuegrupper og to børnehavegrupper

Ansatte:

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

7 pædagoger – 1 leder, 1 souschef og 1 pædagogisk leder

10 pædagogmedhjælpere

1 køkkenassistent og køkkenmedhjælper

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledernes navn(e)

 
Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x eller antal hvis der er flere vejledere, med forskellige kvalifikationer)
 

1

Pædagoguddannelse:

 

 

Praktikvejlederuddannelse

Med eksamen på PD niveau
 

 

Praktikvejlederuddannelse

Med eksamen på kursist niveau
 

2

Praktikvejlederkursus

(3 dages kursus)
 

 

 
Diplomuddannelse

 

 

Andet/ andre uddannelser:


Hvilke:

Navne:

Lisbeth Nielsen,

Claus pedersen,

Stine Weiss Jensen    

Navne:

Claus Pedersen, Lisbeth Nielsen og Stine Weiss Jensen

Formål:

jf. lovgrundlag.

Dagtilbudsloven - Lov om sociale ydelser

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe.

 

Vi har to vuggestuegrupper: gul og grøn stue, som hver har 13 børn i alderen 0-3 år. Hver gruppe har en pædagog og to pædagogmedhjælpere tilknyttet.

Vi har to børnehavegrupper: blå og lilla stue, som hver har mellem 20-30 børn i alderen 3-6 år. Hver gruppe har 2-3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere tilknyttet, på forskelligt timeantal.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor

 

I børnehuset møgelkær vægter vi udelivet højt. Vi vægter ligeledes sund og varieret kost og masser af bevægelse og sjov leg højt.

Vi arbejder udfra vores læreplaner (se på hjemmesiden).

Vi bruger SMTTE modellen som didaktisk redskab til planlæggelse, evaluering og reflektering.

Vi benytter relationsskemaer og TRAS som arbejdsredskaber.

Vi har to pædagoger som har taget kursus i marte meo metoden, og en der er i gang.

Tværprofessionelt: samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske, skole.

 

 

Arbejdsforhold:

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Vi har kun studerende fra 1. praktik periode.

De forventes ikke at skulle stå alene, til fx åbne eller lukke vagt. Den studerende får mødetider, der så vidt muligt følger vejleders mødeplan. Den studerende skal lave et lille projekt/forløb i samarbejde med vejlederen.

Øvrige oplysninger:

Da vi vægter udeliv højt, er vi ude i alt slags vejr. Dette forventer vi også at den studerende har lyst til.

 
Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen.

Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder.

De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen.

Uddannelsesplan
 

1. Praktikperiode ”Den pædagogiske relation”

(1. semester)

Faglige Kompetencemål for 1. praktikperiode jf. bilag 7:

Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan

a)  indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,

b)  indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,

c)  deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,

d)  opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,

e)  begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f)  demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

 

Udfyldes af institutionen

Hvordan skabes mulighed og rammer for, at den studerende kan arbejde med kompetencemålene?

A: Vi forventer at den studerende hver dag møder op til tiden, veloplagt og arrangeret. Den studerende deltager i dagligsdagsrutiner, både praktiske og pædagogiske tiltag. Den studerende får undervejs i praktikken små ansvarsområder, deltager i stuemøder og personalemøder.

B: Støtte børnene i at skabe venskaber, løse konflikter, have øje for ”hvem der har brug for en hånd” – og herigennem respekterer børns forskelligehed og behov.

C: Vi forventer at den studerende i samarbejde med vejlederen planlægger, udfører og evaluerer et lille pædagogisk projekt.

D+E: Dette vægter vi højt på vejledningstimerne. Både vejleder og studerende tager jævnligt et punkt op, der omhandler ”hvordan går det” – både personligt og praktisk, i samarbejdet med børn, forældre og kollegaer.

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder

jf. bilag 7:

Fælles for de tre praktikperioder:

a)  Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis.

F.eks. Hvad er kendetegnende for praktikinstitutionens opgave, funktion og mål og hvordan kommer det til udtryk i den pædagogiske praksis?

b)  Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis.

F.eks. Hvordan påvirker de samfundsmæssige og kulturelle vilkår den daglige pædagogiske praksis?

Hvordan håndteres den stigende grad af individualisering?

Hvordan finder I styrken i den stigende grad af individualisering?

c)  Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.

F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring, og hvordan kommer det konkret til udtryk i den pædagogiske praksis?

d)  Etik, værdier og menneskesyn. F.eks. Hvordan arbejdes der med ovenstående begreber i institutionen og hvilken indflydelse har det på den daglige pædagogiske praksis?

e)  Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.

F.eks. Hvordan arbejder institutionen med systematisk erfaringsopsamling? Hvilke metoder anvendes? F.eks. Iagttagelse, observation, praksisfortællinger.

Udfyldes af institutionen

Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende Centrale kundskabs- og færdighedsområder i praktikinstitutionen:

Forældresamarbejde:

Den studerende gives indsigt vigtigheden i et godt forældresamarbejde. Dette gøres fx ved: at hilse på alle forældre den første uge, at fortælle om barnets hverdag – både godt og skidt, forældresamtaler, være en synlig voksen også for forældrene.

I alle 3 praktikker forventes det, at du som studerende er nysgerrig, kreativ, spørgende, undrende og reflekterende i forhold til dig selv, men også i forhold til dine kolleger og vores pædagogiske praksis.

Ligeledes forventes det at du involverer dig i det daglige arbejde med børnene, samt at du er modtagelig overfor positiv og konstruktiv kritik og vejledning.

Vi finder det væsentligt, at du er engageret og motiveret for det pædagogiske arbejde og kan finde glæde ved samværet med børnene.

Ligeledes forventer vi, at du overfor dine kolleger kan redegøre for dine pædagogisk forløb eller andet der i samarbejde med vejleder findes fagligt relevant.

Dette gøres bl.a. på personalemøder, hvor den studerende har et punkt på dagordenen hver gang.

Vi forventer, at du deltager i arrangementer, personalemøder og forældremøder, sammen med det øvrige personale.

 

 

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for 1. praktikperiode,

jf. bilag 7:

1. praktikperiode: Den pædagogiske relation:

a)  Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med samspil og relationer mellem deltagerne? Arbejdes der med bestemte forståelser og metoder?

b)  Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen.
F.eks. Hvilken betydning har relation og samspillet mellem pædagog og bruger for brugergruppens livskvalitet og udvikling?

c)  Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.
F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med kommunikation, samspil og konflikter? Hvilket syn er der på konflikter, og hvilken betydning har det for relationen og kommunikationen mellem pædagog og bruger?

d)  Magt og etik i relationer.
F.eks. Hvilke etiske udfordringer ses i det  pædagogiske arbejde? Hvilket syn og forståelse om magt i relationen har institutionen, og hvordan kommer det til udtryk i den daglige pædagogiske praksis?

Udfyldes af institutionen

Vi tror på at venskaber, samspil og relationer skabes gennem legen. Både igennem den frie leg og den strukturede leg/ voksen planlagte aktiviteter.

Børn har brug for tydelige voksne gennem hele dagen, forstået på den måde, at de voksne er tilgængelige, men der skal også være plads til ”fri leg”.

Tydelige anerkendende voksne skaber tryghed for børnene.

Gennem medbestemmelse, mener vi at barnet oplever at blive set og hørt, hvilket er grobund for en god selvværdsfølelse.

Vi lægger vægt på at have en anerkendenede tilgang til alle børn. Vi ser på det individuelle barn, og anerkender den enkeltes personlighed, kompetencer og fysiske og psykiske behov (udfra alderstrin).

Vi er i gang med at efteruddanne personalet i marte meo metoden, hvor kontakt og samspil er i højsæde.

Vi hjælper børnene med, at løse konflikter ved at være lyttende, observerende og støtte dem i deres kommunikation - ved at sætte ord på deres handlinger og følelser.

 

 

 

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forhold på institutionen, som den studerende skal være opmærksom på?

Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i?

Andet:

Den studerendes arbejdsplan:

 

Vi er en privat institution. Vi har forældrebestyrelse og institutionsbestyrelse, som vi har et stort samarbejde med, hvilket den studerende kan få indsigt i.

Vi har personalemøde en gang om måneden fra kl. 17-20, hvor den studerende deltager og hver gang har et punkt på dagsorden, hvor der orienteres om mål og hvad den studerende ”laver for tiden”.

Vi afholder forældremøde i november hvor den studerende deltager.

Der kan være mulighed for at den studerende deltager i forældresamtaler.

Når den studerende har kontaktet os/vejlederen, aftaler vi et forbesøg inden praktikken. Til forbesøg vises den studerende rundt af vejleder og hilser på personalet. Vi snakker om forventninger til hinanden og om opstart. Den studerende får udleveret relevante papirer: personalehåndbog, papirer om tavshedspligt, børneattest, mødeplan osv – se i øvrigt hjemmesiden.

Angivelse af relevant litteratur:

 

Den enkelte vejleder tilrettelægger hvilken litteratur den studerende skal læse, udfra den studerendes mål og tidligere litteratur på seminariet.

Organisering af praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

Der gives vejledning 1 time om ugen, som er lagt fast på mødeplanen.

Den studerende laver dagorden til vejledningstimen, som afleveres 2 dage inden. Den studerende skriver referat af vejledningstimen – begge dele lægges i praktikdokumentet.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Vi følger proceduren for midtvejsevaluering og slutevaluering. Er der grundlag for bekymring, kontaktes vejleder på seminariet i opløbet.

 

 

LÆS OGSÅ
INSTITUTIONSBESTYRELSEN
FORÆLDREBSTYRELSEN
PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 40 60 18 18 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU