TILSYNSRAPPORT FRA VIBORG KOMMUNE

Institution: Børnehuset Møgelkær

 

Dato for tilsyn: 7 marts 2017

 

Tilstede ved tilsynsdialogen:

Marlene Frederiksen_Leder

Stine Weis Jensen Pædagogisk leder

Lisbeth Nielsen Pædagog i vuggestuen

Jette Bertel Pædagog i Børnehav AMR og TR

Søren Grydgaard Forældrebestyrelsesmedlem

Mie Storgaard Pædagogisk Udviklingskonsulent Viborg Kommune

Gitte Blytt Pædagogisk Konsulent Viborg Kommune

 

Fakta Box:

 

Antal børn indskrevne børn

Aktuelle tal

0-3 årige

29

3-6 årige

46

Personale 

Antal timer

Personale med pædagoguddannelse

7

Personale med kortere pæd. udd. (PGU/PAU)

0

Personale uden pæd. udd.

10

Personale med relevant diplomuddannelse

0

 

 

Præsentation

Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er i særlig optaget af?

Pædagogisk profil: 

Børn og familier er forskellige og der arbejdes efter devisen, for at alle kan mødes ligeværdigt, må de mødes forskelligt.

Værdierne i institutionen er:

Livsglade børn

Ansvarsbevidste voksne

Vægtning af den frie leg og at følge børnenes spor. Den frie leg bruges til b.la. til at se det enkelte barn. 

Der foretages bevidste faglige valg, for at arbejde med udgangspunkt i børnenes behov nu og her

Planlagte aktiviteter med afsæt i læreplanerne lige nu arbejdes der med Internationalt forår for børn – hvor fokus er andre lande – i denne eperiode Sydkorea

Hit med lyden -  sprogansvarlig

 

Fysiske rammer

Ude og inde.

Gode fysiske rammer ude og inde

Nyt hegn siden sidst

Huset er bygget til en børnehave

Vuggestuen kunne godt bruge nogle små rum. Vi prøver at indrette os med nogle kroge i forhold til børnenes behov i vuggestuen

Gode udefaciliteter der bliver brugt flittigt – det giver god tid til fordybelse

 

Psykiske rammer

 Hvornår er der sidst udarbejdet en APV?

Sikkerhed ( f.eks. forebyggelse af ulykker, røgfrie miljøer, sikkerhedskrav til legetøj, befordring)

Hygiejne (  f.eks.:hvad gør I for at opretholde og sikre en god hygiejne blandt børn og personale?)

APV – udarbejdet sidst i maj 2016

Der ar afholdt en pædagogisk dag, hvor temaet var psykisk arbejdsmiljø – det virkede godt at arbejde med dette emne i fredstid

Der er afholdt kursus for personalet i kollegial sparring – dørkarmssparring – Det var BUPL der stod for kurset (når det italesættes bliver det legalt at have fokus på pæd. Sparring)

Pæd. Medhjælpere deltager i kurser. Kurserne er for hele personalegruppen. 

Der er udarbejdet omsorgspolitikker, relateret til sygefravær

MED-udvalg repræsenteres fra alle stuer og alle personalegrupper

Proceduren hedder vi starter et tema op i MED-udvalg, herefter drøftes temaet i personale gruppen og bestyrelsen, så der opnås ejerskab hele vejen rundt

Der arbejdes løbende med forskellige politikker

Politikkerne er repræsenteret på hjemmesiden

Der er lavet en lokalaftale og medhjælperne har fået overenskomst siden sidst

Hjemmesiden trænger til en opdatering

I forhold til forebyggelse af ulykker i forhold til personalets sikkerhed, er der er fokus på sikkerhed

Der er faste procedure om hygiejne i forhold til at mindske sygdom. Der er jævnligt obs. på dette

 

Pædagogiske rammer

Hvordan er jeres pædagogiske struktur?

Der er fast dagsrytme i børnehave og vuggestuen. Børnene er inddelt i aldersintegrerede grupper.

Alle stuer har stuemøder hver fjortende dag, hvor den pædagogiske praksis planlægges 

Hverdagene starter med fælles morgenmad, hvor der altid er en personale fra vuggestue og fra børnehave præsenteret

Stuerne åbner kl. 7.45. 

Mellem kl 9.00 og 11.00 har vi planlagte aktiviteter

Vuggestuen er som udgangspunkt ude 1 x dagligt (spise, sove, aktiviteter, spise sove, sutteflaske)

Børnehaven har også planlagte aktiviteter mellem kl 9.00 – 11.00 

Samling i børnehave dagligt med forskelligt indhold, hvor indholdet planlægges på stuemøder 

Der er også afsat tid til planlægning ud over stuemøderne

Børn og voksne er ude over middag, så meget som muligt 

Institutionen har fået bålplads siden sidst, der er et godt udsyn i forhold til hele legepladsen

Der er fælles forældremorgenmad hver fredag

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan

 Hvordan arbejder I med de 6 læreplanstemaer?

Hvordan arbejder I  med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø?

Læreplanen revideres hvert andet år og skal revideres i indeværende år på pædagogisk dag, i september 2017

Der er en læreplan for for vuggestue og for børnehave. Læreplanen er overskuelig og informativ.

Smtte modeller bruges meget i udarbejdelsen af læreplanerne

Aktuelle læreplansemner der specifikt arbejdes er markeret så det er let at se

Der arbejdes med læreplanstemaer som arbejdsgrundlag for aktiviteter i projekter, og der er fokus på forskellige temaer som f eks. sprog, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer etc.  

Læreplanen giver mening i forhold til Institutionens pædagogiske profil

Der arbejdes med ”hul” dage, forstået som dage hvor der ikke er planlagte aktiviteter. Dette for at tage udgangspunkt i de behov der opstår på børneniveau

Huldage bruges som refleksionsværktøj i forhold til understøtte børnenes udvikling både individuelt og i fælleskabet

Refleksion bruges til at overveje hvad det er personalet mener med fri leg

Man kunne med held reflektere over hvordan rummene og legemiljøerne indrettes i forhold til hvilken læring de understøtter f. eks. ved at indrette læringsmiljøer med forskellige legehjørner ud fra forskellige behov og lærings understøttelse. Det kunne b. la. være konstruktionslege (klodser), dukkekrogslege, aktivitets spil m.m. - Legezoner

Læreplanslovgivningen har pt. varet i 12 år (2004) og der er en politisk revidering på vej – en udvidet masterplan er pt udarbejdet for læreplanen. Endelig lovgivning afventes

Tidlig indsats er i fokus

Børnemiljøet er beskrevet i læreplanen

Børnehave: Arbejder med Trin for trin med udgangspunkt i Børneperspektivet. Børnene inddrages b. la. under samling via børneinterview. Børnene bidrage med hvad de kunne tænke sig ud fra deres ønsker og behov

Vuggestue. Vi bruger meget tid på at tale med børnene om det sociale fællesskab

Der arbejdes efter Marte Meo (sætte ord på følelser)

Små projekter i vuggestuen – her bor jeg - maleprojekt – være nede på gulvet – understøtte kompetencer – hverdags didaktik – selvhjulpenhed - praksisnært etc. 

 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering

Hvordan arbejder I  med målformuleringer, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis?

Vi bruger som hovedregel SMTTE modellen til målsætning og planlægning. Denne bruges med planlægge temaer, fokus områder, ved enkelte børn og fx ved skolegruppen. Vi evaluerer ud fra smtte modellen.

Hele læreplanen evalueres hvert andet år

Det er vigtigt at alle føler ejerskab, derfor inviteres forældrebestyrelsen med i evalueringen af læreplanen. Der tages udgangspunkt i læreplanen på et helt lavpraktisk plan.

Der udarbejdes en Smtte model over hvert læreplanstema

Dokumentation: 

  • • Hverdags dokumentation i form af synlige produkter
  • • Faglig evaluering og dokumentation ud fra praksisfortællinger - pædagogisk refleksion over praksis – analysebriller på via f. eks. to eller tre nedslag

Beskrive processen mens den foregår eksempelvis vha. en video optagelse

Når et projekt indledes er det en god ide at overveje dokumentationsform inden projektstart

 

Sprogvurderinger

På hvilken måde udfører I sprogvurderinger? Hvordan arbejder I med sprog i det daglige?

Viborg Kommunes retningslinjer følges 

Sprogpædagog er tovholder

Alle tre årige sprogscreenes jf. Viborg Kommunes retningslinjer

Dagtilbudschef deltager på to private netværksledermøder årligt  

 

Børn med særlige behov

Hvordan arbejders der med børn med særlige behov?  Særlige procedurer/sustematik? Hvordan opsporer I de børn?

Der arbejdes efter TOPI tre gange om året, som grundlag for at opspore bøn i udsatte positioner

Personalet bruger redskaberne fra TOPI til at lave trivsels skemaer på alle børn.

Det giver god mening fagligt for pædagogerne

Der arbejdes med dialogisk læsning i forhold til børn, med særlige behov

Tre sager pt i ressourcekorpset

Godt tværfagligt samarbejde med ressourcekorpset

Det givet et fagligt løft med andre faglige øjne på praksis

Ved børn i gul og rød position, afholdes samtaler med forældre og der udarbejdes handleplaner

Tre pæd. afsted i kursus i at opspore Børn i Udsatte positioner (socialstyrelsen)

Institutionen kunne godt tænke sig en aften med oplæg om TOPI, dette skal drøftes med dagtilbudschef   

 

Anerkendelse og inklusion

Hvordan arbejder I med anerkendelse og inklusion?

Marte – meo metoden anvendes og mange personaler har været på kursus i Marte Meo

Kulturen og tonen smitter i dagligdagen 

Der benyttes piktogrammer i forhold til inklusion og læring. De bliver guidet vha. billederne 

Øvrige børn profiterer også af indsatserne.

Professionelt handler det om at kigge på det enkelte barn i fællesskabet

 

Overgange

Hvordan arbejder I med overgange? 

TOPI materialet anvendes i forhold til overgange

Derudover har Institutionen sin egen politik med besøg m.v.

Der er overleveringssamtaler med alle skoler men ikke besøg på alle skoler – det er lagt ud til forældrene

 

Det tværfaglige samarbejde

Hvad er der af tværfagligt samarbejde, og hvordan fungerer det?

Det fungere godt og bliver bedre og bedre

PPL – pædagogisk praksislæring

Fokus er på den pædagogiske praksis og læring

Fremskudte socialrådgivere har været brugt et par gange

Tolkebistand har vi ind imellem, dog sjældent haft brug for

Vi har været lidt udfordret på at være begrænset i antallet af psykologtimer ved behov. Vi har i den forbindelse været nød til at rationere vores psykologtimer.

 

Kurser og efteruddannelse

Hvilke planer og muligheder er der?

Vuggestue Pæd. er i gang med sansemotorisk grundkursus 

Der er forskellige kompetencer repræsenteret i Institutionen

Leder-  deltager i grundlæggende lederkursus i Aalborg

BUPL udbyder kurser blandt andet inde for AMR og TR arbejde

 

  Forældresamarbejde

Den daglige kontakt:

Samarbejdet fungere rigtig godt. Godt informationsniveau i dagligdagen. 

Mange af tingene der er talt om i dag kan forældre genkende 

Daglig digital kontakt via family

Daglig personlig kontakt prioriteres højt

Øvrige forældre bruger forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen har lavet et forældreråd – arrangementer af social karakter, så arbejdes uddelegeres  

Forældremøder: et stort forældremøder, tre bestyrelsesmøder årligt

Forældremorgenmad hver fredag

Vi arbejder vedholdende og holder på vores værdier

Vi arbejder efter en rød tråd i vores daglige arbejde, der sætter pejling for vores arbejde. Det har taget tid at nå til et solidt fundament, men det har vi nu

Lys i øjnene”

Hvordan efterlever I Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik – især for dagtilbudsområdet?

Har drøftet emnet med Dagtilbudschefen

Barnesynet et det vigtige

Tænkt ind som del af læreplansarbejdet på pædagogisk ag i september 2017

Vi arbejder i Viborg Kommune efter Grundlag for børns læring – tværgående 

Pragmatisk læringstilgang der hedder situeret læring i praksisfællesskaber

 

Øvrige forhold?

Intet 

 

Opsamling/ evaluering på dialogen

Institutionen har fået et pædagogisk løft, der især fremkommer af læreplanen

Der er sket en meget stor faglig udvikling i Institutionen

Der er mere faglig ballast end tidligere

Det har betydet meget at få en pædagogisk leder i Institutionen, der koordinere den faglige udvikling og praksisdelen i dagligdagen

Der arbejdes gennem MED-systemet med mange politikker, der også fremkommer på Institutionens hjemmeside.

Der er god trivsel blandt børn, forældre og personale

God ide at arbejde med mere målrettet evaluering og dokumentation via praksisfortællinger

 

 

 

 

 

LÆS OGSÅ
FORÆLDREINFORMATION
TRADITIONER
VEDTÆGTER
TILSYNSRAPPORT
BØRNEHUSET MØGELKÆR MØGELTOFT 71 DK-8800 VIBORG T: (+45) 26 78 70 70 M: MARLENE@BHM.NU W: WWW.BHM.NU